Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog przykładowych racjonalnych usprawnień

Katalog przykładowych racjonalnych usprawnień

Katalog dedykowany studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Jagiellońskim

Do studentów i doktorantów z niepełnosprawnością zalicza się osoby:
 • z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w CD UJ dokumentacja medyczna,
 • u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w CD UJ dokumentacja specjalistyczna.
Wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane jest przez następujące podmioty mające określone kompetencje:
 1. Władze uczelni i władze podstawowych jednostek organizacyjnych (dziekani wydziałów lub osoby działające z ich upoważnienia oraz kierownicy studiów doktoranckich) – decyzje w sprawie dostosowania procesu kształcenia (adaptacje zajęć i adaptacje zaliczeń i egzaminów) oraz przyznawania urlopów dziekańskich;
 2. Centrum Dostępności UJ – organ opiniujący i doradczy odpowiedzialny za:
  • dobór odpowiednich form wsparcia edukacyjnego dostosowanych do indywidualnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością oraz do specyfiki studiowanego kierunku;
  • realizację dostosowania materiałów edukacyjnych do formy dostępnej na warunkach określonych w regulaminie programu „Hamlet"
  • doradztwo i szkolenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  • konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia
  • obsługę dokumentacji studentów i doktorantów potwierdzającej niepełnosprawność (wprowadzanie danych z orzeczenia lub dokumentu równoważnego do systemu USOS w celu ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością)
  • współpracę z JCJ i SWFiS UJ w obszarze organizacji lektoratu języka angielskiego oraz zajęć z wychowania fizycznego na basenie
  • tłumacza języka migowego.
 3. Nauczycieli akademickich: wykładowców i egzaminatorów, odpowiedzialnych za wdrażanie adaptacji zajęć, zaliczeń i egzaminów przyznanych studentom i doktorantom przez odpowiednie władze w sposób pozwalający osiągnąć studentom i doktorantom efekty kształcenia.
 4. Administratorów budynków odpowiadających za środowisko fizyczne, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 5. Pracowników administracji (np. koordynatorów ds. pomocy materialnej, pracowników dziekanatów i sekretariatów) odpowiedzialnych za obsługę administracyjną studentów i doktorantów niepełnosprawnych w formie dostępnej.
 6. Studentów i doktorantów z niepełnosprawnością odpowiedzialnych za wnioskowanie o dostępne formy dostosowania procesu kształcenia oraz za wdrażanie adaptacji zajęć, zaliczeń i egzaminów w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia.

Poniższy katalog nie jest zamknięty. Istnieje możliwość ubiegania się o inne formy dostosowania procesu kształcenia nieuwzględnione poniżej, a uwarunkowane specyfiką niepełnosprawności studenta lub doktoranta zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lutego 2024 roku w sprawie: racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • możliwość nagrywania zajęć przez studenta
   • możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie dostępnej od wykładowców (np. w formie elektronicznej, w powiększonej czcionce);
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania
   • Umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem
   • Otrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce
 2. Dostosowanie materiałów edukacyjnych do formy dostępnej, np.:
  • Forma elektroniczna
  • Powiększona czcionka
  • Brajl
  • Grafika wypukła
 3. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania, np.:
  • Doradztwo w wyborze specjalistycznego oprogramowania
  • Szkolenia w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem
 4. Lektorat języka angielskiego prowadzony przez lektorki Jagiellońskiego Centrum Językowego w pracowni multimedialnej CD UJ
 5. Zajęcia wychowania fizycznego na basenie prowadzone przez trenerów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
 6. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie lub dokument równoważny
 7. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością wzrokową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 8. Inne: instruktaż w zakresie topografii budynków, w których mieszczą się jednostki dydaktyczne studenta (sale zajęciowe, sekretariat, biblioteki, itp.).

Osoby z niepełnosprawnością słuchową

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Wykorzystywanie w trakcie zajęć środków dydaktycznych umożliwiających odbiór informacji kanałem wzrokowym (np. prezentacje multimedialne, przezrocza, grafy, wykresy, mapy, ilustracje, zdjęcia).
   • Udostępnianie studentowi materiałów do zajęć odpowiednio wcześnie przed ich rozpoczęciem (np. konspekt w formie elektronicznej lub papierowej, główne tezy, bibliografia, prezentacja multimedialna)
   • Umożliwienie korzystania z dostępnych rozwiązań technologicznych, m.in. używania systemów wspomagających słyszenie (FM), pętli induktofonicznej.
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Podczas egzaminów ustnych możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej;
   • Zmiana formy z ustnej na pisemną.
 2. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 3. Lektorat języka angielskiego prowadzony przez lektorki Jagiellońskiego Centrum Językowego w pracowni multimedialnej CD UJ.
 4. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie lub dokument równoważny
 5. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością słuchową.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 6. Tłumacz języka migowego
 7. Inne: pośredniczenie w uzyskiwaniu notatek z zajęć w sytuacji, gdy niepełnosprawność uniemożliwia studentowi samodzielne notowanie.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Zamiana miejsc, w których odbywają się zajęcia na dostępne architektonicznie;
   • Możliwość modyfikacji harmonogramu zajęć i/lub zamiana grupy;
   • Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;
   • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
   • Wsparcie osób z niepełnosprawnością rąk podczas zajęć, np. w laboratorium;
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze;
   • Umożliwienie robienia krótkich przerw podczas pisania egzaminów pisemnych;
   • Wsparcie podczas egzaminów pisemnych osób, którym niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia samodzielne pisanie;
 2. Dostosowanie materiałów dydaktycznych do formy dostępnej, np.: formy elektronicznej;
 3. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego na basenie prowadzone przez trenerów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ;
 5. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie lub dokument równoważny
 6. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością ruchową.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 7. Skorzystanie z urlopu dziekańskiego w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ w postaci:
  • urlopu dziekańskiego na okres semestru lub roku w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków akademickich;
  • urlopu dziekańskiego z prawem do udziału w wybranych zajęciach oraz zaliczania części przedmiotów objętych programem nauczania w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna znacząco utrudnia wywiązywanie się z obowiązków akademickich.
 8. Inne:
  • wsparcie w pozyskiwaniu niezbędnej literatury lub innych materiałów edukacyjnych oraz w załatwianiu spraw administracyjnych w sytuacjach, w których niepełnosprawność studenta lub dostępność architektoniczna odpowiednich jednostek uczelni uniemożliwia mu samodzielność w tym zakresie;
  • pośredniczenie w uzyskiwaniu notatek z zajęć w sytuacji, gdy niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne notowanie studentowi.

Osoby z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Zwiększenie limitu nieobecności wraz z możliwością nadrobienia zaległości na warunkach ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia;
   • Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;
   • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
   • Wydłużenie czasu na przygotowanie prac zaliczeniowych, szczególnie obszernych prac pisemnych, a także w razie konieczności dzielenia ich na mniejsze części;
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;
   • W przypadku egzaminów z obszernego materiału umożliwienie zdawania go w częściach;
   • Dostosowanie formy egzaminu.
 2. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 3. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie lub dokument równoważny;
 4. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z zaburzeniami psychicznymi.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 5. Konsultacja psychiatryczna, której celem jest określenie potrzebnego wsparcia na uczelni.
 6. Skorzystanie z urlopu dziekańskiego w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ w postaci:
  • urlopu dziekańskiego na okres semestru lub roku w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków akademickich;
  • urlopu dziekańskiego z prawem do udziału w wybranych zajęciach oraz zaliczania części przedmiotów objętych programem nauczania w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna znacząco utrudnia wywiązywanie się z obowiązków akademickich.

Osoby ze spektrum autyzmu

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;
   • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
   • Wydłużenie czasu na przygotowanie prac zaliczeniowych, szczególnie obszernych prac pisemnych, a także w razie konieczności dzielenie ich na mniejsze części;
   • Zamiana referatów i prezentacji oraz aktywności werbalnej podczas zajęć na pisemną formę zaliczenia (np. test, esej);
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;
   • W przypadku egzaminów z obszernego materiału umożliwienie zdawania go w częściach;
   • Dostosowanie formy egzaminu;
   • Umożliwienie zdawania egzaminu przy komputerze.
 2. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 3. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie lub dokument równoważny;
 4. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 5. Skorzystanie z urlopu dziekańskiego w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ w postaci:
  • urlopu dziekańskiego na okres semestru lub roku w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków akademickich;
  • urlopu dziekańskiego z prawem do udziału w wybranych zajęciach oraz zaliczania części przedmiotów objętych programem nauczania w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna utrudnia wywiązywanie się z obowiązków akademickich.
 6. Inne:
  • pośredniczenie w uzyskiwaniu notatek z zajęć w razie potrzeby;
  • wsparcie w odnalezieniu osoby z roku, z którą student mógłby się kontaktować w razie wątpliwości czy pytań dotyczących studiów.

Osoby chorujące przewlekle

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Zwiększenie limitu nieobecności wraz z możliwością nadrobienia zaległości na warunkach ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia;
   • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
   • Umożliwienie zaliczania materiału w trybie indywidualnym w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia studentowi regularne uczestnictwo w zajęciach;
   • Modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca nieobecności związane z planowanym leczeniem.
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;
   • W przypadku egzaminów z obszernego materiału umożliwienie zdawania go w częściach;
   • Dostosowanie formy egzaminu.
 2. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 3. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie lub dokument równoważny;
 4. Współpraca CD UJ z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów chorujących przewlekle.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.
 5. Skorzystanie z urlopu dziekańskiego w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ w postaci:
  • urlopu dziekańskiego na okres semestru lub roku w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków akademickich;
  • urlopu dziekańskiego z prawem do udziału w wybranych zajęciach oraz zaliczania części przedmiotów objętych programem nauczania w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna znacząco utrudnia wywiązywanie się z obowiązków akademickich.

Osoby z dysleksją rozwojową (dysgrafią, dysortografią, dysleksją)

 1. Dostosowanie procesu kształcenia:
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
   • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
   • Możliwość nagrywania zajęć przez studenta.
  • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
   • Wydłużenie czasu ich trwania;
   • Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;
   • Umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze;
   • W zadaniach, których celem nie jest sprawdzanie zasad ortografii pomijanie przy ocenie drobnych błędów w pisowni (np. zmiany kolejności liter, opuszczenia pojedynczych głosek).
 2. Doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania.
 3. Współpraca CD z wykładowcami:
  • Konsultacje i szkolenia dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów chorujących przewlekle.
  • W zakresie technicznej organizacji zajęć i egzaminów.

Osoby z innymi trudnościami zdrowotnymi

Osoby z niepełnosprawnościami nieuwzględnionymi powyżej, w tym osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, osoby z zaburzeniami mowy i in. mogą ubiegać się o adaptacje zajęć i egzaminów dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku.