Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Badanie naukowe (ankieta-online) w ramach pracy magisterskiej

Grafika: kartka z ankietą, ołówek

Organizator: Uniwersytet SWPS w Warszawie

Strona internetowa: Link do badania

Kontakt: Piotr Krasnodębski, e-mail: pkrasnodebski@st.swps.edu.pl, tel. +48 695796804

Cel projektu: Celem badania jest zebranie danych/informacji od osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (diagnoza do 8. roku życia). Uzyskane wyniki badań pomogą mi w przyszłej pracy jako psycholog/psychoterapeuta z osobami posiadającymi niepełnosprawność. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.

Odbiorcy: Osoby z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (diagnoza do 8. roku życia).

Czas realizacji projektu: do 15.10.2023 r.

 

Ankieta internetowa

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Strona internetowa: Link do ankiety

Kontaktiwona.zagorna@student.up.krakow.pl, tel. 515-580-302

Cel projektu

Celem badania jest zebranie opinii osób niepełnosprawnych na temat dostępności uczelni poprzez likwidowanie barier architektonicznych, społecznych i kulturowych.

Odbiorcy: 

Niepełnosprawni studenci i pracownicy uczelni

Czas realizacji projektu: Do 24.04.2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w serwisie iPFRON+.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Rekrutacja do programu "Aktywnie Pełno-sprawni specjaliści"

Organizator: Fundacja Kuźnia Talentów

Strona internetowa: https://kuzniatalentow.org/absolwent

Kontaktabsolwent@kuzniatalentow.org, Tel. 533 327 021

Cel projektu

Celem projektu jest wejście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia przez 12 osób niepełnosprawnych dzięki zapewnieniu kompleksowego wsparcia 60 osobom niepełnosprawnym z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych (IT), staży aktywizacyjnych. Uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym zakończone będzie egzaminem zewnętrznym a udokumentowane  certyfikatem. Przykładowe szkolenia z zakresu IT jakie mogą być realizowane to grafika komputerowa (Photoshop), bezpieczeństwo sieci IT (PALO ALTO), projektowanie (AutoCAD). 

Odbiorcy: 

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego.

Czas realizacji projektu: Realizacja projektu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Rekrutacja do programu "Absolwent"

Organizator: Fundacja Stałego Rozwoju

Strona internetowa: fundacjastalegorozwoju.pl

KontaktMagdalena.jakubek@inventum-global.pl, Tel. 609-515-829

Cel projektu

Fundacja Stałego Rozwoju prowadzi rekrutację do projektu „Droga do kariery bez żadnej bariery” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 30 osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego posiadających wyższe wykształcenie poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu wsparcia beneficjentów ostatecznych  w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w terminie od 03.2023r. do 09.2023r.

Realizacja powyższego celu odbędzie się za pośrednictwem następujących instrumentów:

 • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (IŚKZ) poprzez diagnozę sytuacji beneficjentów ostatecznych oraz wyznaczenie  i wdrożenie IŚKZ
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkoleń, kursów zawodowych zakończonych formalnym potwierdzeniem nabycia kwalifikacji
 • Nabycie doświadczenia zawodowego, poprzez udział w stażu zawodowym
 • Uzyskanie zatrudnienia, poprzez realizację usługi pośrednictwa pracy.

W ramach projektu wypłacamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na udział w poszczególnych formach wsparcia
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • dodatek motywacyjny dla 16% beneficjentów ostatecznych
 • dodatek motywacyjny w podwyższonej wysokości

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Formularze i dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie Fundacji Stałego Rozwoju: Absolwent – Fundacja Stałego Rozwoju (fundacjastalegorozwoju.pl)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami
 • Umowa
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy).

Odbiorcy: 

 • studenci ostatniego lub przedostatniego semestru nauki na uczelni wyższej
 • absolwentów uczelni wyższej pozostających bez zatrudnienia

Beneficjenci ostateczni to osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, na rzecz których prowadzone są działania w ramach programu.

Pod pojęciem „absolwenta szkoły wyższej” należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu.

Czas realizacji projektu: Rekrutacja prowadzona jest od 03.2023r. do 09.2023r.

Rekrutacja do programu "Absolwent"

Organizator: Fundacja Onkologiczna Rakiety

Strona internetowa: https://fundacjarakiety.pl/absolwent-3/

Kontakt: al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl, tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Cel projektu

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym
 • Wsparcie pośrednika pracy i coacha
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne lub sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowy

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy)

Odbiorcy: 

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. Mazowieckiego (12 osób) , małopolskiego (12 osób)
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Czas realizacji projektu: Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

plakat projektu Absolwent

Fundacja Sustinae zaprasza do projektów aktywizacji zawodowej

Organizator: Fundacja Sustinae

Kontakt: Monika Węgrzyn, tel.: +48 692 957 833, e-mail: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org

Strona internetowawww.fundacjasustinae.org

Cel projektu: Young Power 

(na dzień 07.03.2023 zostało 7 miejsc)

Oferujemy:

 • za darmo! - kurs zawodowy z certyfikatem (Administrator baz danych, Pracownik administracyjno-biurowy, Wózki widłowe, Koparko-ładowarka, Front-end)
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • stypendium szkoleniowe (10zł/h)

Kryterium uczestnictwa:

 • osoby do 29 r.ż.
 • osoba niepracująca
 • zamieszkanie bądź uczenie się w Krakowie w trybie zaocznym

Mile widziane:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • status imigranta (UWAGA: w przypadku imigrantów przyjmujemy również osoby pracujące)

Work-ON

Oferujemy:

 • WIELKA 5 (doradztwo, pośrednictwo, warsztaty pracy, kurs za darmo z certyfikatem i 3 miesięczny staż z wynagrodzeniem)
 • kursy dowolne, do ustalenia z doradcą zawodowym (w granicach ceny dofinansowania)

Kryterium uczestnictwa:

 • osoby w wieku poprodukcyjnym (przed emeryturą)
 • osoby niepracujące
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (min. stopień umiarkowany)
 • projekt dla całej Małopolski

Absolwent

Oferujemy:

 • WIELKA 5+ (doradztwo, pośrednictwo, warsztaty pracy, kurs za darmo z certyfikatem i 4 miesięczny staż z wynagrodzeniem)
 • kursy dowolne, do ustalenia z doradcą zawodowym (w granicach ceny dofinansowania, najwyższe dofinansowanie do kursów, nawet do 4/5 tyś.)

Kryterium uczestnictwa:

 • wykształcenie wyższe do 5 lat po dyplomie (wliczamy również osoby na ostatnim roku, niezależnie od stopnia)
 • projekt dla Małopolski
 • dla osób niepracujących
 • dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (każdy stopień)
grafika programu Young Power