Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedem zasad

wsparcia edukacyjnego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

CD UJ w swojej działalności kieruje się siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego. Zasady te zostały opracowane przez Małgorzatę Perdeus-Białek, trenerkę CD UJ oraz Dagmarę Nowak-Adamczyk (obecnie Dagmarę Sendur) wraz z zespołem doradczyń edukacyjnych CD UJ i opublikowane po raz pierwszy w wydawnictwie projektu DARe-Learning „Wiadomości o Równości”. Zasady zostały przyjęte i upowszechnione przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako wzorzec oferty wsparcia edukacyjnego kierowanej do studentów z niepełnosprawnościami dla innych uczelni, wdrażających ideę edukacji włączającej. Zasady te są omówione szczegółowo w broszurze "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój".

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

Zasada 1. Indywidualizacja:

adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa.

Zasada 2. Podmiotowość

, czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej prawa do decydowania o sobie.

Zasada 3. Rozwijanie potencjału

osoby niepełnosprawnej w związku ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.

Zasada 4. Racjonalność dostosowania

, to znaczy proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.

Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego

, czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku.

Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć

, to znaczy takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.

Zasada 7. Równe prawa i obowiązki

, czyli dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie, jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności.