Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Każdemu studentowi UJ posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny przysługuje stypendium – dodatkowa pomoc materialna przeznaczona na wyrównanie szans.

Aby uaktywnić wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością na indywidualnym koncie w systemie USOSweb wystarczy przesłać skan lub kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego do Centrum Dostępności UJ z maila w domenie student.uj.edu.pl. Można również dostarczyć oryginał dokumentu w CD podczas konsultacji, ale nie jest to wymagane. Specjalist(k)a ds. dostępności procesu kształcenia wprowadza dane z orzeczenia do systemu po uzupełnieniu przez studenta RODO, do którego link student otrzymuje na swojego maila w domenie student.uj.edu.pl. Następnego dnia po wprowadzeniu danych do systemu (kod, stopień, data przyznania i ważności orzeczenia) uaktywnia się elektroniczny wniosek na indywidualnym koncie USOSweb. Należy go wypełnić online. Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do koordynatora ds. pomocy materialnej swojego wydziału. 

Dla studentów i doktorantów (w starym trybie) UJ: 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

  • w stopniu lekkim - 500 zł miesięcznie; 
  • w stopniu umiarkowanym - 1100 zł miesięcznie; 
  • w stopniu znacznym - 1500 zł miesięcznie. 

Aktualne stawki stypendium dla osób z niepełnosprawnością na stronie stypendia.uj.edu.pl

Stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat. 

Wsparcie finansowe nie przysługuje osobom przebywającym na urlopach studenckich i dziekańskich. 

Zarządzenie nr 113 Rektora UJ z dnia 7 września 2022 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla doktorantów (ze szkół doktorskich) UJ: 

Informacje na temat zwiększonych stypendiów doktoranckich z uwagi na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź dokumentu równoważnego: 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.