Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedem zasad

wsparcia edukacyjnego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

CD UJ w swojej działalności kieruje się siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego. Zasady te zostały opracowane przez Małgorzatę Perdeus-Białek, trenerkę CD UJ oraz Dagmarę Nowak-Adamczyk (obecnie Dagmarę Sendur) wraz z zespołem doradczyń edukacyjnych CD UJ i opublikowane po raz pierwszy w wydawnictwie projektu DARe-Learning „Wiadomości o Równości”. Zasady zostały przyjęte i upowszechnione przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako wzorzec oferty wsparcia edukacyjnego kierowanej do studentów z niepełnosprawnościami dla innych uczelni, wdrażających ideę edukacji włączającej. Zasady te są omówione szczegółowo w broszurze "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój".

Siedem zasad wsparcia edukacyjnego

Zasada 1. Indywidualizacja:

adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa.

Zasada 2. Podmiotowość,

czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej prawa do decydowania o sobie.

Zasada 3. Rozwijanie potencjału

osoby niepełnosprawnej w związku ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności.

Zasada 4. Racjonalność dostosowania,

to znaczy proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.

Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego,

czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku.

Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć

to znaczy takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale w sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.

Zasada 7. Równe prawa i obowiązki,

czyli dbałość nie tylko o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie, jak w przypadku studentów bez niepełnosprawności.