Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo

w służbie dostępności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo w służbie dostępności

Prawo w służbie dostępności

W celu ochrony i zapewnienia pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 13 grudnia 2006 roku Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Polska ratyfikowała ten dokument 6 września 2012 r.).

W oparciu o społeczny model niepełnosprawności i koncepcję praw człowieka zdefiniowane zostały takie pojęcia jak m.in. projektowanie uniwersalne czy racjonalne usprawnienie. Dostępności został poświęcony art. 9. 

Ratyfikacja Konwencji oznacza zobowiązanie do wprowadzania standardów postępowania, które będzie prowadziło do realizacji tych praw. W duchu Konwencji oraz mając na uwadze art. 30-32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tworzone jest prawo krajowe, które w całościowo lub częściowo reguluje kwestie dostępności. Przykładami są następujące ustawy:

W nawiązaniu do aktów prawa międzynarodowego i krajowego oraz w poczuciu odpowiedzialności sformułowano Strategię Rozwoju UJ do roku 2030, gdzie dostępność została zdefiniowana jako wartość społeczna. 

Aby tworzyć warunki do zapewniania dostępności w Uniwersytecie Jagiellońskim aktualizowane i tworzone są akty prawa wewnętrznego: 

Jednostki merytoryczne UJ opracowują regulaminy mające na celu zapewnianie dostępności w obrębie powierzonych im kompetencji, np.: 

§ 6 

Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności: (…) 

22) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 5 w tym także poprzez zagwarantowanie zróżnicowanego pod względem kwalifikacji i doświadczenia składu komisji dokonujących doboru kandydatów do pracy oraz oceny pracowników 

(…) 

29) zapewnienie pracownikom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, co najmniej w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 8 pkt. 1 ppkt. 16) 

Do obowiązków pracownika należy w szczególności: (…) 

16) poszanowanie obowiązujących u pracodawcy zasad związanych z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej 

Zapewnianie dostępności to proces, w którym warto posiłkować się wytycznymi i dobrymi praktykami, są to np. 

Uniwersytet Jagielloński podejmuje starania, aby zapewniać dostępności dla osób z różnorodnymi potrzebami nie tylko w zakresie spełnienia minimalnych wymagań określonych w przepisach, ale konkurować w tym obszarze zapewniania dostępności z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie.